Giá trị thiết thực những bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 4, 12.06.2024 | 09:35:58

Thông qua các bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi thông điệp về nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đặc biệt là những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đường lối đổi mới đối ngoại của Đảng và nhà nước .

HYTV

Tin cùng chuyên mục